សម្ដេចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ៖ ចូលរួមកាត់បន្ថយការស្លាប់ របស់កុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ តាមការកំណត់ នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព នៅឆ្នាំ២០៣០ – CEN