ពួកអ្នកលក់១ក្រុមវះ​ពោះពស់​១​ក្បាល ដើម្បី​យក​«ទំនិញ​បាត់​បង់»​មក​វិញ បន្ទាប់​ម្ចាស់​វា​ដែល​រង​ទណ្ឌកម្ម​ឆ្លើយ​សារភាព​ថា…! – CEN