​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អង់គ្លេស​និយាយថា មិនទាន់មាន​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មប្រេស៊ីតនៅឡើយ​ទេ ខណៈ​បញ្ហា​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅតែមាន​ – CEN