ឆ្នាំចរ និយាយពីរឿង បងឆ្កែ អូនឆ្កែពូកែ… អស្ចារ្យ! – CEN