តារាហ្វេសប៊ុក ប៊ីយ៉ាបូ ប្រតិកម្មជាមួយនឹងដំណឹងថានាងបុកគេបង្ខំឲ្យសំទោស – CEN