ប្រទេសរុស្ស៊ីរាយបញ្ជីជាង 100 ដង នៃអន្តរាគមន៍កិច្ចការផ្ទៃក្នុង របស់អាមេរិក លើប្រទេសដទៃ – CEN