ថៃ ៖ ក្រុមអាវលឿងចង់បង្កើតគណបក្សគាំទ្រឧត្តមសេនីយ៍ប្រាយុទ្ធ – CEN