ភាគហ៊ុនរបស់ ហ្រ្គេន ធ្វីន អុីនធើណាស់សិនណល (GTI) បានធ្លាក់ដល់ថ្លៃដែនកំណត់ទាបបំផុតប្រចាំថ្ងៃ – CEN