សេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមក – CEN