ព្រមានចាត់វិធានការលើអ្នកដែលនាំចូល និងចែកចាយឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរស GOOD MAN លើទីផ្សារកម្ពុជា – CEN