អត់បានទេ! គ្រាន់តែឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នា អ្នកភូមិអូសគូស្នេហ៍១គូដាក់ទណ្ឌកម្មចាក់ទឹកលូស្រោចជោគខ្លួន ហើយបើរកឃើញប្រព្រឹត្តខុសប្រពៃណីគឺកាន់តែធ្ងន់ក… (វីដេអូ) – CEN