ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៧៧គ្រួសារ រស់នៅមិនរៀបរយ លើចំណីមាត់ស្ទឹងសៀមរាប ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការរុះរើ ទៅនៅទីតាំងថ្មី – CEN