រកពុទ្ធោ! ពុទ្ធោ! ពុទ្ធោ!! ពុទ្ធោ!!! (មានរូប ៧សន្លឹក Video inside) – CEN