លោក ចម ប្រសិទ្ធ ៖ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ បញ្ចូលជាតិដែក ក្នុងផលិតផលទឹកត្រី ជួយកាត់បន្ថយភាពស្លេកស្លាំង ភាពក្រិន របស់កុមារ – CEN