ស្ទូចបានត្រីសាល់ម៉ុនធំ ១ក្បាល គិតថា បានឆ្ងាញ់មាត់ហើយ ស្មានពុំដល់… ឆ្អែតតែម្តង! – CEN