ការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះធំជាងគេរបស់ប្រទេសចាប់ផ្តើមនៅខេត្តដុងណៃ – CEN