ទុស្សេបន្ទះសូឡា ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នង នៅភូមិផាបាំងតូច – CEN