សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​បិទ​កម្មវិធី​ចិន​ចំនួន ៨ ថែមទៀត រាប់បញ្ចូល​ទាំង Alipay និង WeChat Pay – CEN