វៀតណាម​៖ ចំណូល​ពី​ផ្លូវដែក​មានតែ​៥៧,៤ លាន​ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ​ ដោយសារ​វិបត្តិ​សុខភាព​ពិភពលោក​ – CEN