គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ CAMSOC ត្រៀម​មហាសន្និបាត និង​សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់ជាតិ នា​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ – CEN