អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណម្នាក់ចាក់សម្លាប់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ទឹក – CEN