ក្រុមហ៊ុន កៅស៊ូ​វៀតណាម​គ្រុប ពង្រីក​ការផលិត​សំបក​កង់ ផលិតកម្ម​បំពង់​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល​ – CEN