អ្នក​នាំចេញ​បង្គា​បាន​នាំមក​នូវ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ៣,៨៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ ២០២០ – CEN