ទំនិញ បន្លែ ផ្លែឈើ និង ត្រីសាច់ កំពុងហូរចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់ នៅតាមច្រករបៀងមួយចំនួន ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង សង្ស័យគ្មានការត្រួតពិនិត្យពីស្ថាប័នជំនាញ.. – CEN