សារព័ត៌មាន​បរទេស​មួយចំនួន​ថា «​កម្ពុជា​មិន​ទទួលយក​វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​កូ​វីដ​-១៩​របស់​ចិន​», សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ទាត់ចោល​ការចេញផ្សាយ ហើយ​ថា “​ខ្ញុំ​មិនដែល​បាន​និយាយ​បែបនេះ​ទេ​” – CEN