​ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា ១៨២,០៣៥ ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​ការពង្រឹង​ការថែទាំ​សុខភាព​សហគមន៍​ក្នុង​ខេត្តកំពង់ចាម​ – CEN