អគ្គនាយកដ្ឋាន​កៅស៊ូ នឹង​ជម្រុញ​ឱ្យ​កសិករ​កៅស៊ូ​គ្រួសារ ប្រមាណ​ជា ៣០០ គ្រួសារ​ក្នុងស្រុក​ពេ​ជ្រា​ដា អាច​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ផលិតកម្ម​កៅស៊ូ​ធម្មជាតិ ប្រកបដោយ​ចីរភាព – CEN