អ្នក​មុជទឹក​ឥណ្ឌូនេស៊ី ស្វែងរក​ប្រអប់​ខ្មៅ​ទី ២ របស់​យន្ដហោះ Sriwijaya Air ដែល​បាន​ធ្លាក់​ – CEN