អង្គការ WWF និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កៅស៊ូ ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​​គម្រោង​ភាពជា​ដៃគូ​ពហុភាគី​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កៅស៊ូ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ – CEN