សូម​បង្កើន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​សុខភាព​! ប្រទេស​វៀតណាម ត្រជាក់​ដល់​កម្រិត​ធ្លាក់​ព្រិល​ទឹកកក​លើកដំបូង ធ្វើ​ឲ្យ​ការធ្វើដំណើរ​ត្រូវ​ជួប​គ្រោះថ្នាក់ និង​សត្វ​ក្របី​ងាប់​រហូតដល់​…. – CEN