សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​សៀវភៅ​ដំណើរការ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព ក្នុង​បរិបទ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN