ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាស​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្តីពី​ដំឡូង​មី ២០២០-២០២៥ ធ្វើឱ្យ​កម្ពុជា​ក្លាយជា​ទីតាំង​ផលិត កែច្នៃ និង​ជា​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ផលិតផល​ដំឡូង​មី​មួយ ដែល​អាច​ជឿ​ទុកចិត្តបាន​សម្រាប់​ទីផ្សារ​ពិភពលោក​ – CEN