បឹង​យក្ស​លោម និង​ក្រុង​បាន​លុង កំពុង​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​ការវិនិយោគ​លើ​រី​ហ្សត​បំរើឱ្យ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN