ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ ដើរសុខៗ ដួលស្លាប់ភ្លាមៗ ទាំងមិនដឹងអត្តសញ្ញាណ – CEN