​គយ​កម្ពុជា​និង​សមាគម​ធុរកិច្ច​ជប៉ុន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា បន្ត​ពិនិត្យ​ដោះស្រាយ​នូវ​បញ្ហា និង​សំណូមពរ​មួយចំនួន​របស់​វិស័យ​ឯកជន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​នីតិវិធី​គយ និង​ការបំពេញ​បែបបទ​គយ​ – CEN