គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ ដើម្បី​ពិនិត្យ ពិភាក្សា និង​អនុម័ត បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ផែនការ​សកម្មភាព និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ក្រោម​ច្បាប់​ស្តីពី​កិច្ចការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់​ – CEN