សិស្សវិទ្យាល័យសម្តេច ហ៊ុន សែន អង្គស្តុកជិត២០នាក់ទៀត នៅខេត្តកំពត បានដួលសន្លប់ – CEN