ប្រធានាធិបតី បារាំង សន្យានឹងបិទខ្ទប់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទិញដីកសិកម្មបារាំង – CEN