ចុះ​ពិនិត្យ​គុណភាព​ចំណីអាហារ​ដើម្បី​សុខភាព​អ្នក​បរិភោគ រកឃើញ​ទំនិញ​ខូចគុណភាព ត្រូវបាន​ដកហូត – CEN