ចិន បានចាត់នាវាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង – CEN