សម្តេចតេជោ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីមិនព្រមធ្វើអាណត្តិទី៥ តើចាំបាច់ត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្រ្តីក្នុងអាណត្តិទី៦ទៀតទេ – CEN