មហាសេដ្ឋី Bill Gates ចង់បង់ពន្ធលើសពីនេះ ទោះបីលោក បានបង់ពន្ធជាង ១០ពាន់លានដុល្លារហើយក្តី – CEN