ចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាជនជាតិអាស៊ីកណ្តាលម្នាក់ ដែលប៉ុនប៉ងវាយប្រហារភេរវកម្មនៅ St.Petersburg – CEN