មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្លះ មិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ បែរជាអង្គុយរង់ចាំតែបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញ – CEN