រដ្ឋសភាថៃទាត់ចោលបេក្ខភាពទាំងអស់ ដែលស្នើសុំការអនុម័តក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោត – CEN