ស្ថានីយ៍​ស្រាវជ្រាវ និង​បង្កាត់​ពូជ​ត្រី នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង គ្រោង​នឹង​ចំណាយ​ថវិកា​អស់ ១,៧ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ – CEN