តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី អង្គការមនុស្សធម៌ People for Care Learning ពីតួនាទីភារកិច្ចរដ្ឋសភា – CEN