មានរឿង​អ្វី មិនអាច​ដោះស្រាយបាន ដល់​ថ្នាក់​រើស​ផ្លូវ ដកដំណែង​នាង​ – CEN