ចាងហ្វាងផលិតកម្មមហាហង្ស ក្លាយជាអនុប្រធានសមាគមភាពយន្ត សម្រាប់អណត្តិថ្មី – CEN