ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រតិកម្មចំពោះការផ្អាកផ្តល់ទិដ្ឋាការពិសេសរបស់សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ – CEN